Khoa Công nghệ Ô Tô

Giới thiệu Khoa Công nghệ Ô tô

Thứ hai, 30 Tháng 6 2014 00:00
1. THÔNG TIN CHUNG: - Tên đơn vị: Khoa Công nghệ Ô tô - Địa chỉ: 235 Hoàng Sa, Phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM - Email:  2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ: a. Chức năng: - Khoa Công nghệ Ôtô là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường trực tiếp thực hiện các công tác như: trực tiếp tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và quản lý sinh viên, học sinh của đơn vị. b. Nhiệm vụ: - Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, tổ chức quá…