Lớp ngắn hạn

Thông báo chiêu sinh bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm dạy trình độ Trung cấp và Cao đẳng 1. Đối tượng học tập: - Giáo viên dạy trình độ trung cấp nghề, giảng viên dạy trình độ cao đẳng nghề chưa được đào tạo sư phạm kỹ thuật hoặc nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; - Các đối tượng đã có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, có nguyện vọng làm giáo viên, giảng viên dạy nghề 2. Chương trình và kinh phí đào tạo: STT Tên môn học Tổng số giờ học Chưa có chứng chỉ Sư…
Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp 1. Đối tượng học tập: - Nhà giáo dạy trình độ sơ cấp thuộc diện bồi dưỡng đạt chuẩn; - Những người có nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ sơ cấp. 2. Chương trình và kinh phí đào tạo: STT Tên môn học Tổng số giờ học Chưa có chứng chỉ Sư phạm Có chứng chỉ Sư phạm (Bậc 1, bậc 2, dạy nghề) 1 Thiết kế dạy học   60 giờ  45 giờ 2 Thực hiện dạy học 56 giờ  30…