Khoa Sư phạm Dạy nghề

a) Chức năng: - Khoa Sư phạm dạy nghề là đơn vị chuyên môn thuộc Trường có chức năng: đào tạo và bồi dưỡng giáo viên dạy nghề theo qui định về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề, tổ chức nghiên cứu khoa học sư phạm dạy nghề. b) Nhiệm vụ: - Xây dựng và tổ chức kế hoạch giảng dạy, học tập các hoạt động giáo dục theo chương trình của khoa, của Nhà trường. - Lập kế hoạch và thực hiện công tác tuyển sinh. - Phối hợp với Phòng Đào tạo xây dựng thời khóa…