Trung tâm Tuyển sinh & hỗ trợ việc làm

a) Chức năng: - Giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tư vấn cho người học lựa chọn ngành nghề phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động; công tác hướng nghiệp; tư vấn và hỗ trợ giới thiệu việc làm cho người học. Giúp người học định hướng nghề nghiệp, chủ động, sáng tạo trong học tập để phát huy được năng lực nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. b) Nhiệm vụ: - Tham gia các ngày hội tuyển sinh, ngày hội việc làm… do các đơn vị tổ chức; - Tư vấn miễn phí học nghề,…