Thông báo về việc hướng dẫn thủ tục thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên Năm học 2013 – 2014

Thứ sáu, 11 Tháng 7 2014 00:00
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
              SỞ LAO ĐỘNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                     
         TP. HỒ CHÍ MINH  
 
          

          Số :  36B    /TB-CĐN

      TP.Hồ Chí Minhngày 08 tháng 7  năm 2014

                              

THÔNG BÁO

Về việc hướng dẫn thủ tục thực hiện chế độ miễn, giảm học phí

cho học sinh, sinh viên Năm học 2013 – 2014

 

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP  ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-1015.

Căn cứ Nghị định số 74/2013/NĐ-CP  ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP.

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-1015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP  ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP.

Để nắm số lượng học sinh, sinh viên (HSSV) trong diện được miễn, giảm học phí nhằm thực hiện các chế độ cho HSSV đang theo học tại trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh và làm Dự toán kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí cho HSSV. Nay phòng Công tác HSSV thông báo đến toàn thể HSSV Khóa 11,12,13 trong diện được miễn giảm học phí năm học 2013 – 2014 đến phòng Công tác HSSV để nhận đơn đề nghị miễn, giảm học phí

Tùy theo từng đối tượng thuộc diện miễn, giảm học phí, kèm theo đơn đề nghị miễn, giảm học phí khi nộp lại cho phòng Công tác HSSV là bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau:

- Giấy xác nhận thuộc đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng do cơ quan quản lý đối tượng người có công hoặc UBND xã xác nhận đối với HSSV là Anh hùng LLVT nhân dân; Thương binh, người hưởng chính sách như Thương binh; Bệnh binh; Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; con của Anh hùng LLVT nhân dân; con của Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

- Quyết định về trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa; HSSV bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ(Chuẩn hộ cận nghèo được thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ);

- Giấy xác nhận của UBND cấp xã đối với đối học sinh từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi có cha và mẹ hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng;

- Giấy khai sinh và giấy chứng nhận hộ nghèo do UBND cấp xã đối với HSSV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

- Giấy khai sinh và sổ hộ khẩu thường trú đối với HSSV người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn & đặc biệt khó khăn;

- Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động đối với HSSV là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

- Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) thuộc đối tượng học sinh tốt nghiệpTHCS trong thời gian 3 năm kể từ ngày tốt nghiệp đi học trung cấp nghề;

- Nhà trường sẽ căn cứ vào Danh mục ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định để quyết định giảm học phí cho HSSV học một số nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với dạy nghề;

- HSSV thuộc đối tượng miễn, giảm học phí làm đơn đề nghị miễn, giảm học phí và các loại giấy tờ liên quan, thời gian nộp đơn để được xét miễn, giảm học phí từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/7/2014 để phòng Công tác HSSV tổng hợp trình Hiệu trưởng trường xét duyệt hồ sơ và quyết định miễn, giảm học phí cho HSSV.

Chú ý:

- Các đơn nộp quá thời gian qui định sẽ không được giải quyết trong năm học 2013-2014.

- Trường hợp học sinh, sinh viêncó nhiều diện miễn giảm học phí, chỉ được xét miễn hoặc giảm ở một mức hưởng cao nhất.

- Đối tượng học sinh, sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí phải hoàn thành việc đóng học phí theo qui định, sau khi có quyết định được miễn, giảm học phí, số tiền học phí đã đóng sẽ được hoàn trả (đối tượng được miễn học phí) hoặc khấu trừ vào học kỳ tiếp theo (đối tượng được giảm học phí).

- HSSV được chi trả tiền miễn, giảm học phí khi trường được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và cấp bổ sung kinh phí cho nhà trường.

Nơi nhận :                                                                  
- BGH (Để biết);
- Các Phòng, Khoa;
- GVCN, QN (Để phổ biến cho HSSV);
- Lưu P.HC-TC; CT HSSV.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
ThS. LÊ QUỐC BÌNH  
(đã ký)

                                                                               

                                                                                  

.

                                          

                                                          

Xem 3010 lần Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ sáu, 11 Tháng 7 2014 15:28