Thời khoá biểu

Thời khóa biểu các lớp khóa 15, 16, 17 tại Cơ sở 2 - Áp dụng từ ngày 11/06/2018
Thời khóa biểu các lớp khóa 15, 16, 17 tại Cơ sở 1 - Áp dụng từ ngày 04/06/2018
Thời khóa biểu các lớp Liên thông - Áp dụng từ 04/06/2018
Thời khóa biểu các lớp nghề Quốc tế - Áp dụng từ 04/06/2018
Thời khóa biểu các lớp khóa 15, 16, 17 tại Cơ sở 2 - Áp dụng từ ngày 04/06/2018
Thời khóa biểu các lớp Liên thông - Áp dụng từ  28/05/2018
Thời khóa biểu các lớp khóa 15, 16, 17 tại Cơ sở 2 - Áp dụng từ ngày 28/05/2018
Page 3 of 4