Thời khoá biểu

Thời khóa biểu các lớp nghề Quốc tế - Áp dụng từ ngày 10/09/2018
Thời khóa biểu các lớp khóa 16, 17, 18 tại Cơ sở 2 - Áp dụng từ ngày 10/09/2018
Thời khóa biểu các lớp khóa 16, 17, 18 tại Cơ sở 1 - Áp dụng từ ngày 10/09/2018 Lưu ý: Phòng học có thay đổi, Giáo viên & HSSV vui lòng xem qua.
Thời khóa biểu lớp học lại VHPT - Áp dụng từ 10/09/2018
Thời khóa biểu các lớp khóa 16, 17, 18 tại Cơ sở 1 - Áp dụng từ ngày 04/09/2018
Thời khóa biểu các lớp Liên thông - Áp dụng từ 04/09/2018
Thời khóa biểu các lớp Liên thông - Áp dụng từ 04/09/2018
Page 2 of 7