Thời khoá biểu

Thời khóa biểu các lớp Liên thông - Áp dụng từ 25/06/2018
Thời khóa biểu các lớp nghề Quốc tế - Áp dụng từ 25/06/2018
Thời khóa biểu các lớp khóa 15, 16, 17 tại Cơ sở 2 - Áp dụng từ ngày 25/06/2018
Thời khóa biểu các lớp khóa 15, 16, 17 tại Cơ sở 1 - Áp dụng từ ngày 25/06/2018
Thời khóa biểu các lớp khóa 15, 16, 17 tại Cơ sở 2 - Áp dụng từ ngày 18/06/2018
Thời khóa biểu các lớp khóa 15, 16, 17 tại Cơ sở 1 - Áp dụng từ ngày 18/06/2018
Thời khóa biểu các lớp Liên thông - Áp dụng từ 18/06/2018
Page 2 of 4