Thời khoá biểu

THỜI KHÓA BIỂU LỚP SƯ PHẠM DẠY NGHỀ (SPN 58-TT và 24-TT))
THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TẠI CƠ SỞ 2 TỪ NGÀY 26/06/2017.
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 14,15 & 16 ÁP DỤNG TẠI CƠ SỞ 1 TỪ NGÀY 19/06/2017
TKB CÁC LỚP LIÊN THÔNG BUỔI TỐI ÁP DỤNG TỪ NGÀY 19/06/2017