Thời khoá biểu

THỜI KHÓA BIỂU LỚP SƯ PHẠM DẠY NGHỀ (SPN 58-TT; SCN 24-TT và SPN60-NHC)
THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TẠI CƠ SỞ 2 TỪ NGÀY 26/02/2018.
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 15, 16, 17 ÁP DỤNG TẠI CƠ SỞ 1 TỪ NGÀY 26.02.2018
TKB CÁC LỚP LIÊN THÔNG BUỔI TỐI ÁP DỤNG TỪ NGÀY 26.02.2017