Thời khoá biểu

THỜI KHÓA BIỂU LỚP SƯ PHẠM DẠY NGHỀ (SPN 58-TT; SCN 24-TT và SPN60-NHC)
THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TẠI CƠ SỞ 2 TỪ NGÀY 31/07/2017.
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 14,15 & 16 ÁP DỤNG TẠI CƠ SỞ 1 TỪ NGÀY 14/08/2017
TKB CÁC LỚP LIÊN THÔNG BUỔI TỐI ÁP DỤNG TỪ NGÀY 07/08/2017