Phòng tài chính – Kế toán

Giới thiệu Phòng Tài chính – Kế toán

Thứ hai, 30 Tháng 6 2014 00:00
1. THÔNG TIN CHUNG: - Tên đơn vị: Phòng Tài Chính Kế Toán - Địa chỉ: 235 Hoàng Sa, Phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM 2. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ: a. Chức năng: - Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động tài chính, giá trị tài sản và chế độ kế toán. - Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của trường theo đúng chế độ quy định hiện hành của Nhà nước b. Nhiệm vụ: - Thực hiện công tác xây dựng kế hoạch, nghiệp vụ…