Giới thiệu Khoa Khoa Học Cơ Bản Featured

Thứ hai, 30 Tháng 6 2014 00:00
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

1. CHỨC NĂNG:

- Khoa Khoa học cơ bản là đơn vị trực tiếp quản lý và tổ chức giảng dạy các môn học chung, các môn văn hóa cho tất cả các nghề đào tạo của Trường. Tổ chức thi tốt nghiệp cho các môn văn hóa theo quy chế của Bộ Giáo dục và đào tạo. Tổ chức nghiên cứu biên soạn giáo trình, nghiên cứu khoa học.

2. NHIỆM VỤ:

- Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, tham gia hội giảng, tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo, kiểm tra, đánh giá và nghiên cứu khoa học theo quy định.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, giáo vụ khoa, nhân viên và người học; tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả cho nhà trường theo quy định của Hiệu trưởng.

3. TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA:

Trưởng khoa: Thạc sĩ NGUYỄN THỊ TRÀ MI

Điện thoại: 098 935 4661

Phó Trưởng khoa: Cử nhân NGUYỄN MINH QUÂN

Điện thoại: 091 809 3530

Phó Trưởng khoa: Cử nhân NGUYỄN NGỌC CAM

Xem 2499 lần Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ ba, 13 Tháng 3 2018 16:07