Giới thiệu Khoa Công nghệ thực phẩm Featured

Thứ hai, 30 Tháng 6 2014 00:00
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

a. Chức năng:

- Khoa Công nghệ thực phẩm là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường trực tiếp thực hiện các công tác như: trực tiếp tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và quản lý sinh viên, học sinh của đơn vị.

b. Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.
- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác trong và ngoài nước; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.
- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc khoa, tổ bộ môn theo phân cấp của Hiệu trưởng.
- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo, kiểm tra, đánh giá và nghiên cứu khoa học.
- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, giáo vụ khoa, nhân viên và người học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.
- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo, giáo dục định kỳ cho nhà trường theo quy định của Hiệu trưởng.

c. TỐ CHỨC NHÂN SỰ:

Phó Trưởng khoa: ThS. LÊ HOÀNG THANH VY phụ trách khoa

Giáo viên cơ hữu:

1. CN. NGÔ VŨ QUỲNH ANH

2. KS. PHAN THỊ BẢO VY

 

Xem 3155 lần Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ năm, 26 Tháng 7 2018 07:35