Kế hoạch đào tạo

Tiến độ đào tạo Khoá học 2016 - 2019

Thứ ba, 18 Tháng 10 2016 00:00
1. Tiến độ đào tạo Cao đẳng nghề - Khóa học 2016 - 2019: 2. Tiến độ đào tạo Cao đẳng nghề liên thông - Khóa học 2016 - 2019: 3. Tiến độ đào tạo Cao đẳng nghề (nghề Thiết Kế Đồ Hoạ) - Khóa học 2016 - 2019: 4. Tiến độ đào tạo Trung cấp nghề (Đối tượng tốt nghiệp THCS) - Khóa học 2016 - 2019: 5. Tiến độ đào tạo Trung cấp nghề (Đối tượng hoàn thành THPT) - Khóa học 2016 - 2019:

Tiến độ đào tạo toàn khóa 2015 - 2018

Thứ sáu, 23 Tháng 10 2015 00:00
1. Tiến độ đào tạo toàn khóa Cao đẳng nghề - Khóa 2015 - 2018:   2. Tiến độ đào tạo toàn khóa Trung cấp nghề (Đối tượng tốt nghiệp THCS) - Khóa 2015 - 2018:   3. Tiến độ đào tạo toàn khóa Trung cấp nghề (Đối tượng hoàn thành THPT) - Khóa 2015 - 2017:   4. Tiến độ đào tạo toàn khóa liên thông Trung cấp nghề lên Cao đẳng nghề - Khóa 2015 - 2017:    5. Tiến độ đào tạo toàn khóa Cao đẳng nghề (Nghề Thiết kế đồ họa) - Khóa 2015 - 2018:

Tiến độ đào tạo toàn khóa 2014 - 2017

Thứ hai, 27 Tháng 4 2015 00:00
1. Tiến độ đào tạo toàn khóa Cao đẳng nghề khóa 2014 - 2017 2. Tiến độ đào tạo toàn khóa Trung cấp nghề khóa 2014 - 2017 3. Tiến độ đào tạo toàn khóa liên thông Trung cấp nghề lên Cao đẳng nghề khóa 2014 - 2016

Tiến độ đào tạo toàn khóa 2013 - 2016

Thứ hai, 27 Tháng 4 2015 00:00
1. Tiến độ đào tạo toàn khóa Cao đẳng nghề khóa 2013 - 2016 2. Tiến độ đào tạo toàn khóa Trung cấp nghề khóa 2013 - 2016 3. Tiến độ đào tạo toàn khóa liên thông Trung cấp nghề lên Cao đẳng nghề khóa 2013 - 2015

Tiến độ đào tạo toàn khóa 2012 - 2015

Thứ hai, 27 Tháng 4 2015 00:00
1. Tiến độ đào tạo toàn khóa Cao đẳng nghề khóa 2012 - 2015 2. Tiến độ đào tạo toàn khóa Trung cấp nghề khóa 2012 - 2015 3. Tiến độ đào tạo toàn khóa liên thông Trung cấp nghề lên Cao đẳng nghề khóa 2012 - 2014