Học bổng - khen thưởng - kỷ luật

Lưu ý: Sinh viên nhận bằng khen tại Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên.