Giới thiệu (5)

Thành tích đạt được

Thứ sáu, 20 Tháng 6 2014 00:00 Viết bởi

Ban giám hiệu

Thứ sáu, 20 Tháng 6 2014 00:00 Viết bởi

1. Hiệu trưởng: ThS. NCS. Trần Kim Tuyền

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động của trường thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng theo điều 10 quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường.

b) Chủ tài khoản của trường.

c) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các mảng công việc sau đây:

- Chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường.

- Công tác tổ chức cán bộ, thi đua và khen thưởng.

- Công tác tài chính, tài sản của nhà trường và các dự án.

- Công tác xét học bổng, khen thưởng và miễn giảm học phí cho học sinh sinh viên.

- Công tác quan hệ với các bộ ngành, địa phương và quốc tế.

- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật

d) Chỉ đạo và theo dõi kiểm tra các đơn vị:

- Phòng Tài chính - Kế toán,

- Phòng Hành chính - Tổ chức.

e) Giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách của các Phó Hiệu trưởng khi thấy cần thiết.

2. Phó Hiệu trưởng: ThS. Hồng Thị Thanh Thủy

a) Phụ trách quản lý, điều hành các hoạt động thuộc lĩnh vực tuyển sinh, đào tạo chính quy và thường xuyên; liên kết đào tạo; chính trị tư tưởng và công tác quản lý học sinh sinh viên;

b) Thay mặt Hiệu trưởng điều hành nhà trường theo ủy quyền khi Hiệu trưởng vắng mặt tại cơ quan.

c) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các mảng công việc sau đây:

- Tuyển sinh chính quy, thường xuyên và liên kết;

- Hoạt động đào tạo chính quy và thường xuyên.

- Duy trì tiến độ đào tạo chính quy và thường xuyên.

- Chính trị tư tưởng và công tác quản lý học sinh sinh viên

- Hội thi liên quan đến nhà giáo và học sinh sinh viên.

- Xác nhận liên quan đến học sinh sinh viên.

- Quan hệ với các bộ ngành, địa phương, các đơn vị và cá nhân thuộc công việc phụ trách.

- Công tác nâng cao chất lượng nhà giáo.

d) Chỉ đạo và theo dõi kiểm tra các đơn vị:

- Trung tâm tuyển sinh và hỗ trợ việc làm,

- Phòng Đào tạo.

- Phòng Công tác Học sinh – sinh viên.

- Các khoa: Điện – Điện lạnh; Điện tử; Công nghệ thông tin; Cơ khí chế tạo; Cơ khí Ô tô; Công nghệ thực phẩm; Kinh tế; Sư phạm giáo dục nghề nghiệp; Khoa học cơ bản.

e) Ký thay Hiệu trưởng các văn bản (công văn, thông báo, kế hoạch, giấy mời, báo cáo, xác nhận,...) thuộc công việc phụ trách; Kiểm tra và ký nháy các văn bản liên quan đến tài chính thuộc các đơn vị phụ trách hoặc những văn bản khác (Quyết định, tờ trình, công văn, kế hoạch, báo cáo, ...) tham mưu cho Hiệu trưởng ký.

f) Tham mưu Hiệu trưởng những công việc phát triển chung của nhà trường

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

3. Phó Hiệu trưởng: ThS. Hoàng Thị Thu Sương

a) Phụ trách quản lý, điều hành các hoạt động thuộc lĩnh vực đảm bảo chất lượng; Khảo thí; Công tác thanh tra, kiểm tra; Nghiên cứu khoa học; Hợp tác quốc tế; Truyền thông và chuyển giao công nghệ.

b) Thay mặt Hiệu trưởng điều hành nhà trường theo ủy quyền khi Hiệu trưởng vắng mặt tại cơ quan.

c) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các mảng công việc sau đây:

- Kiểm định; đảm bảo chất lượng giáo dục

- Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học

- Hợp tác quốc tế và dự án ODA.

- Hội nghị, hội thảo khoa học

- Quan hệ với các bộ ngành, địa phương, các đơn vị và cá nhân thuộc công việc phụ trách.

- Khảo thí.

- Thanh tra, kiểm tra đào tạo.

- Lần vết, khảo sát HSSV khi tốt nghiệp, khảo sát các doanh nghiệp,...

- Xây dựng tài liệu, học liệu, giáo trình.

- Truyền thông và lưu trữ nguồn dữ liệu (hình ảnh, âm thanh, videos tổ chức các sự kiện,...), văn bản đăng webs.

d) Chỉ đạo và theo dõi kiểm tra các đơn vị:

- Phòng Đảm bảo chất lượng và khảo thí

- Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học

- Phòng thư viện

- Trung tâm bồi dưỡng đánh giá kỹ năng nghề và quan hệ doanh nghiệp

e) Ký thay Hiệu trưởng các văn bản (công văn, thông báo, kế hoạch, giấy mời, báo cáo,...) thuộc công việc phụ trách; Kiểm tra và ký nháy các văn bản liên quan đến tài chính thuộc các đơn vị phụ trách hoặc những văn bản khác (Quyết định, tờ trình, công văn, kế hoạch, báo cáo, ...) tham mưu cho Hiệu trưởng ký.

f) Tham mưu Hiệu trưởng những công việc phát triển chung của nhà trường

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

4. Phó Hiệu trưởng: CN Nguyễn Thọ Chân

a) Phụ trách quản lý, điều hành các hoạt động thuộc lĩnh vực cơ sở vật chất; Trang thiết bị; Xây dựng; Vật tư thực tập; Phòng cháy chữa cháy; Cảnh quan nhà trường; Ký túc xá. 

b) Thay mặt Hiệu trưởng điều hành nhà trường theo ủy quyền khi Hiệu trưởng vắng mặt tại cơ quan.

c) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các mảng công việc sau đây:

- Giám sát xây dựng cơ sở 2 và các vấn đề liên quan

- Sửa chữa, bảo trì cơ sở vật chất, trang thiết bị (Các hệ thống điện, nước, âm thanh, ánh sáng, camera, phòng học, bàn, ghế,....)

- Quản trị và cảnh quan (hệ thống cây xanh,...).

- Phòng cháy chữa cháy.

- Kiểm tra, đề xuất Hiệu trưởng mua trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất,...

- Kiểm tra, giám sát vật tư thực tập

- Kiểm kê tài sản cố định và công cụ dụng cụ.

- Hoạt động tại cơ sở 2 (đào tạo, ký túc xá, giữ xe, ....)

- Các đề án, dự án liên quan đến xây dựng, thiết bị.

d) Chỉ đạo và theo dõi kiểm tra các đơn vị: 

- Phòng Quản trị thiết bị.

- Cơ sở 2.

e) Ký thay Hiệu trưởng các văn bản (công văn, thông báo, kế hoạch, báo cáo,...) thuộc công việc phụ trách; Kiểm tra và ký nháy các văn bản liên quan đến tài chính thuộc các đơn vị phụ trách hoặc những văn bản khác (Quyết định, tờ trình, công văn, kế hoạch, báo cáo, ...) tham mưu cho Hiệu trưởng ký.

f) Tham mưu Hiệu trưởng những công việc phát triển chung của nhà trường

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

Sơ đồ tổ chức

Thứ sáu, 20 Tháng 6 2014 00:00 Viết bởi

I. Sơ đồ tổ chức trường Cao đẳng nghề TPHCM:

sodotruongcdnhcm 3

II. Cán bộ chủ chốt từng phòng/Khoa/Trung tâm/Đòan thể:

A. Ban Giám Hiệu:

1. Hiệu trưởng: ThS. NCS. Trần Kim Tuyền

2. Phó Hiệu trưởng (Phụ trách hoạt động đào tạo): ThS. Hồng Thị Thanh Thủy

3. Phó Hiệu trưởng (Phụ trách Đảm bảo chất lượng/NCKH): ThS. Hoàng Thị Thu Sương

4. Phó Hiệu trưởng (Phụ trách Cơ sở 2, Quản trị thiết bị): CN. Nguyễn Thọ Chân

B. Các Phòng chức năng:

1. Phòng Đào tạo: 

Trưởng phòng: ThS. Phan Kỳ Quan Triết

Phó Trưởng phòng:

CN. Nguyễn Thị Thu Hà

KS. Huỳnh Xuân Nghiệp

2. Phòng Hánh chính - Tổ chức:

Trưởng phòng: CN. Nguyễn Minh Tuyến

Phó Trưởng phòng:

CN. Nguyễn Thị Hòa

CN. Đặng Thị Tuyết Mai

3. Phòng bảo đảm chất lượng và khảo thí:

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Văn Thông

Phó Trưởng phòng: KS. Nguyễn Hiệp

4. Phòng Công tác HS-SV: 

Q.Trưởng phòng: CN. Vũ Mạnh Hùng

Phó Trưởng phòng: CN. Trần Thị Thúy Hằng

5. Phòng Tài chính - Kế toán:

Trưởng phòng: 

Phó Trưởng phòng:

CN. Nguyễn Thị Mai Loan

CN. Lưu Thị Hương

6. Phòng Quản trị Thiết bị:

Trưởng phòng: CN. Ngô Thị Mỹ Chi

Phó Trưởng phòng:

ThS. Lâm Quỳnh Quang Đức

CN. Cao Thị Thu Hiền

7. Phòng Hợp tác Quốc tế và Quản lý khoa học: 

Trưởng phòng: ThS. Huỳnh Quốc Tuấn

Phó Trưởng phòng: 

CN. Nguyễn Thị Bích Vân

CN. Nguyễn Thị Thanh Thủy

C. Trung tâm:

1. Trung Tâm Tuyển sinh & Hỗ trợ việc làm:

Trưởng trung tâm: ThS. Phạm Thị Châu Hương

Phó trưởng trung tâm: 

2. Trung Tâm Bồi dưỡng KNN và Quan hệ doanh nghiệp:

Giám đốc: ThS. NCS. Phan Thị Đăng Thư

D. Các Khoa chuyên môn:

1. Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp: 

Trưởng khoa: ThS. Phan Vũ Nguyên Khương

Phó Trưởng khoa: ThS. Bùi Mai Hoàng Thảo

2. Khoa Cơ khí Chế tạo:

Trưởng khoa: ThS. Trần Quản Quốc

Phó Trưởng khoa:

3. Khoa Cơ khí Ô tô:

Trưởng khoa: ThS. Huỳnh Công Thương

Phó Trưởng khoaThS. Nguyễn Xuân Hà

4. Khoa Công nghệ Thông tin: 

Trưởng khoa: ThS. Trần Triều Tôn

Phó Trưởng khoa: ThS. Trần Thanh Phong

5. Khoa Công nghệ Thực phẩm:

Trưởng khoa: 

Phó Trưởng khoaThS. Lê Hoàng Thanh Vy

6. Khoa Điện công nghiệp:

Trưởng khoa: ThS. Trần Phương Nam

Phó Trưởng khoaThS. Phạm Văn Trọng

7. Khoa Điện tử: 

Trưởng khoa: ThS. NCS. Nguyễn Thái Bình

Phó Trưởng khoa:

8. Khoa Kinh tế:

Trưởng khoa: ThS. Hoàng Thị Thu Sương

Phó Trưởng khoa: ThS. Hà Thị Lệ Phương

9. Khoa Khoa học Cơ bản: 

Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Trà Mi

Phó Trưởng khoaCN. Nguyễn Minh Quân

       CN. Nguyễn Ngọc Cam

E. Các Đoàn thể:

1. Hội Cựu chiến binh:

Chủ tịch CCB: CN. Vũ Mạnh Hùng

2. Công Đoàn:

Chủ tịch Công Đoàn: ThS. Nguyễn Thị Trà Mi

Phó Chủ tịch Công Đoàn: ThS. Phạm Mạnh Dũng

3. Đoàn Thanh Niên:

Bí thư Đoàn trường: CN. Huỳnh Nhật Duy

Phó Bí thư: KS. Nguyễn Việt Hải

4. Hội Sinh viên:

Chủ tịch Hội sinh viên:

F. Đảng bộ/Chi bộ

 -  Đảng bộ cơ sở trường Cao đẳng nghề TPHCM:

1. Ban thường vụ:

- Đồng chí Trần Kim Tuyền - Phó Bí thư Đảng ủy

Đồng chí Hồng Thị Thanh Thủy- Phó Bí thư Đảng ủy

- Đồng chí Hoàng Thị Thu Sương - Ủy viên

2. Chi bộ:

Chi bộ 1: Gồm các Đảng viên thuộc Phòng Hành chính - Tổ chức, Phòng Tài chính  - Kế toán và Phòng Quản trị thiết bị

1. Đồng chí Nguyễn Thọ Chân - Bí thư chi bộ 1 

2. Đồng chí Đặng Thị Tuyết Mai Phó Bí thư chi bộ 1

Chi bộ 2: Gồm các Đảng viên thuộc Phòng Đào Tạo, Khoa Sư phạm giáo dục nghề nghiệp và Trung tâm tuyển sinh và hỗ trợ việc làm

1. Đồng chí Trần Hoài Ân - Bí thư chi bộ 2

2. Đồng chí Phan Kỳ Quan Triết - Phó Bí thư chi bộ 2

Chi bộ 3: Gồm các Đảng viên thuộc Phòng Đảm bảo chất lượng và khảo thí, Khoa Kinh Tế và Phòng Hợp tác Quốc tế và Quản lý khoa học

1. Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Bí thư chi bộ 3

Chi bộ 4: Gồm các Đảng viên thuộc Khoa Điện Tử, Khoa Công nghệ Thông tin và Khoa Khoa học Cơ bản

1. Đồng chí Nguyễn Thị Trà Mi Bí thư chi bộ 4

2. Đồng chí Nguyễn Thái Bình - Phó Bí thư chi bộ 4

Chi bộ 5: Gồm các Đảng viên thuộc Cơ sở 2, Khoa Công nghệ Ô tô và Khoa Công nghệ Thực phẩm

1. Đồng chí Nguyễn Xuân Hà - Bí thư chi bộ 5

2. Đồng chí Nghiêm Thị Thoa - Phó Bí thư chi bộ 5

Chi bộ 6: Gồm các Đảng viên thuộc Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên, Khoa Cơ khí Chế tạo và Khoa Điện - Điện lạnh

1. Đồng chí Trần Phương Nam - Bí thư chi bộ 6

2. Đồng chí Vũ Mạnh Hùng - Phó Bí thư chi bộ 6

3. Đồng chí Trần Thị Thu Hiền - Chi ủy viên

G. Hội đồng trường-Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh:

1. Được thành lập theo:

- Quyết định số: 18362/QĐ-SLĐTBXH ngày 13 tháng 07 năm 2018 của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tp Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng trường, công nhận Chủ tịch Hội đồng trường của Trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định số: 77/QĐ-SLĐTBXH-TC ngày 09 tháng 03 năm 2015 của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tp Hồ Chí Minh về Kiện toàn nhân sự Hội đồng trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh.

2. Hội đồng có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Quyết nghị về phương hướng, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, các dự án và kế hoạch phát triển của trường;

- Quyết nghị về Điều lệ hoặc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Quyết nghị chủ trương sử dụng tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của nhà trường theo quy định pháp luật;

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng trường và việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của trường;

- Giới thiệu người để cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 12 của Điều lệ mẫu này bổ nhiệm hiệu trưởng;

- Quyết nghị những vấn đề về tổ chức, nhân sự của nhà trường theo quy định của pháp luật.

3. Danh sách Hội đồng trường:

1. Ông Trần Kim Tuyền - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng;

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó trưởng phòng Đào tạo, Thư ký Hội đồng;

Các thành viên hội đồng:

3. Bà Hoàng Thị Thu Sương - Phó Hiệu trưởng

4. Bà Hồng Thị Thanh Thủy - Phó Hiệu trưởng

5. Ông Nguyễn Thọ Chân - Phó Hiệu trưởng

6. Bà Nguyễn Thị Trà Mi - Chủ tịch Công đoàn;

7. Bà Trần Hoài Ân - Giảng viên;

8. Ông Nguyễn Văn Thông - Trưởng phòng Đàm bảo chất lượng và khảo thí;

9. Ông Nguyễn Xuân Hà - Phó trưởng khoa Cơ khí Ô tô;

10.Ông Trần Phương Nam - Trưởng khoa Điện - Điện lạnh;

11. Ông Huỳnh Nhật Duy - Bí thư Đoàn thanh niên;

12. Ông Phan Kỳ Quan Triết - Trưởng phòng đào tạo;

13. Bà Lưu Thị Hương - Phó trường phòng Tổ chức hành chính;

14. Ông Nguyễn Minh Tuyến - Trưởng phòng Tổ chức hành chính;

15. Ông Huỳnh Quốc Tuấn - Trường phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học

16. Bà Ngô Mỹ Chi - Trưởng phòng Quản trị thiết bị;

17. Ông Nguyễn Văn Dương - Trưởng ban thanh tra nhân dân, giảng viên;

18. Ông Vũ Mạnh Hùng - Trưởng phòng Công tác Học sinh - sinh viên;

19. Bà Đặng Thị Tuyết Mai - Phó trưởng phòng Hành chính tổ chức;

20. Ông Trấn Quản Quốc - Trưởng khoa Cơ khí chế tạo;

21. Ông Nguyễn Thái Bình - Trưởng khoa Điện tử;

22. Bà Phan Vũ Nguyên Khương - Trưởng khoa Sư phạm giáo dục nghề nghiệp;

23. Ông Trần Triều Tôn - Trưởng khoa Công nghệ thông tin;

24. Ông Nguyễn Thanh Xuân - Trưởng khoa công nghệ thực phẩm;

25. Ông Đặng Minh Sự - Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Lịch sử phát triển

Thứ sáu, 20 Tháng 6 2014 00:00 Viết bởi

  

Trụ sở chính (cơ sở 1): 235 Hoàng Sa, P.Tân Định, Quận 1, TPHCM.

Tổng quan

Thứ sáu, 20 Tháng 6 2014 00:00 Viết bởi

1. THÔNG TIN CHUNG CỦA TRƯỜNG:

- Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Tên Tiếng Anh: HO CHI MINH CITY VOCATIONAL COLLEGE

- Cơ quan chủ quản: UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM

- Địa chỉ trường:

Trụ sở chính: 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM.

Cơ sở 2: 19A, đường số 17 (48/43 Chương Dương), phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM.

- Số điện thoại: (028) 38 438 720 - (028) 37 225 782

- Số fax: (028) 843 5537

- Email:

- Website: www.caodangnghehcm.edu.vn

- Năm thành lập trường:

+ Năm thành lập đầu tiên: 1999

+ Năm nâng cấp thành trường Cao đẳng nghề: 2007

- Loại hình trường: Công lập

2. TỔNG QUAN:

- Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn, đáp ứng chương trình đột phá của Thành ủy TP.HCM trong đào tạo nguồn nhân lực, phát triển kinh tế của TP.HCM.

- Đẩy mạnh việc thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo. 

- Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề.

- Phát triển quy mô đào tạo.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.

- Tổ chức tuyển sinh các nghề được phép đào tạo trong giấy phép đăng ký hoạt động dạy nghề.

- Phát triển nghề mới: Nghề cấp độ quốc tế (Công nghệ thông tin - ứng dụng phần mềm), nghề cấp độ khu vực (Chế tạo thiết bị cơ khí).

- Đầu tư, phát triển 05 nghề trọng điểm: Nghề cấp độ quốc tế (Công nghệ thông tin - ứng dụng phần mềm; Điện tử công nghiệp), nghề cấp độ khu vực (Chế tạo thiết bị cơ khí, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, chế biến thực phẩm).

Đa dạng hóa các phương thức tổ chức đào tạo:

- Đào tạo theo địa chỉ đáp ứng nhu cầu của công ty, doanh nghiệp.

- Đào tạo theo hình thức tập trung, liên thông và vừa học vừa làm trong trường và ngoài trường.

Đa dạng hóa về trình độ đào tạo:

Tổ chức đào tạo 3 cấp trình độ: Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp.

Đào tạo liên thông giữa các trình độ theo qui định.

Dạy nghề thường xuyên (ngắn hạn).

Bồi dưỡng nâng cao trình độ (bậc thợ) theo nhu cầu của công ty, doanh nghiệp.

3. MỤC TIÊU VÀ SỨ MẠNG:

1. Mục tiêu chung: là nhằm đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

2. Mục tiêu cụ thể: là nhà trường đào tạo người học có năng lực thực hiện được các công việc của các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và giải quyết được các công việc có tính phức tạp của chuyên ngành hoặc nghề; có năng lực sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc.

3. Sứ mạng: Đào tạo lực lượng lao động kỹ thuật chất lượng cao, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo và thực tiễn sản xuất, cung ứng nguồn lao động có đủ năng lực tham gia vào thị trường lao động trong nước và ngoài nước, đủ sức cạnh tranh trong khu vực; người lao động có đủ khả năng học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

4. Tầm nhìn: Trở thành trường cao đẳng chất lượng cao với nòng cốt là đào tạo lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp sản xuất- kinh doanh và dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và tiên phong trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.

4. NHIỆM VỤ:

1. Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở các trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động;

2. Tổ chức xây dựng, duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề đối với ngành nghề được phép đào tạo;

3. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề;

4. Tổ chức các hoạt động dạy và học; thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng, chứng chỉ nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

5. Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, viên chức, nhân viên của Trường đủ về số lượng; phù hợp với ngành nghề, quy mô và trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật;

6. Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định của pháp luật;

7. Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm miễn phí cho người học nghề;

8. Tổ chức cho người học nghề tham quan, thực tập tại doanh nghiệp;

9. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề trong hoạt động dạy nghề;

10. Tổ chức cho giáo viên, viên chức, nhân viên và người học nghề tham gia các hoạt động xã hội;

11. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy nghề, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào dạy nghề và hoạt động tài chính;

12. Đưa nội dung giảng dạy về ngôn ngữ, phong tục tập quán, pháp luật có liên quan của nhà nước mà người lao động đến làm việc và pháp luật có liên quan của Việt Nam vào chương trình dạy nghề khi tổ chức dạy nghề cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

13. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính của trường theo quy định của pháp luật;

14. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định;

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.