Chương trình chi tiết

Vui lòng tải chương trình chi tiết nghề Cắt gọt kim loại tại đây: 6+2 MON HOC CHUNG CAO DANG NGHE MH07-VE KY THUAT MH08-AUTOCAD MH09-CO LY THUYET MH10-SUC BEN VAT LIEU MH11-DUNG SAI, DO LUONG KY THUAT MH12-VAT LIEU CO KHI MH13-NGUYEN LY, CHI TIET MAY MH14-KY THUAT DIEN MH15-KY THUAT AN TOAN, MOI TRUONG MH16-QUAN TRI DOANH NGHIEP MH17-NGUOI CO BAN MH18-NGUYEN LY CAT MH19-MAY CAT VA MAY DIEU KHIEN THEO CHUONG TRINH SO MH20-DO GA MH21-CONG NGHE CHE TAO MAY MH22-TIEN TRU NGAN, TRU BAC, TIEN TRU DAI MH23-TIEN RANH, CAT DUT MH24-TIEN LO MH25-KHOET, DAO LO…
Vui lòng tải chương trình chi tiết nghề Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí tại đây: 6+2 MON HOC CHUNG CAO DANG NGHE MH07-VE KY THUAT MH08-VAT LIEU CO KHI MH09-CO KY THUAT MH10-AUTOCAD MH11-DUNG SAI LAP GHEP VA DO LUONG KT MH12-CONG NGHE KIM LOAI MH13-THIET BI CO KHI DAI CUONG MH14-KY THUAT DIEN MH15-KY THUAT DIEN TU MH16-KY THUAT DO LUONG VA CAM BIEN MH17-TRANG BI DIEN TRONG CAC THIET BI CO KHI MH18-HE THONG TRUYEN DAN THUY LUC - KHI NEN MH19-KTATLD VA MOI TRUONG CONG NGHIEP MH20-TO CHUC QUAN LY BAO TRI MH21-THUC TAP…
Vui lòng tải chương trình chi tiết nghề Công nghệ ô tô (Cơ khí động lực) tại đây: 6+2 MON HOC CHUNG CAO DANG NGHE MH07-DIEN KY THUAT MH08-DIEN TU CO BAN MH09-CO UNG DUNG MH10-VAT LIEU HOC MH11-DUNG SAI LAP GHEP VA DO LUONG KY THUAT MH12-VE KY THUAT MH13-CONG NGHE KHI NEN,THUY LUC UNG DUNG MH14-NHIET KY THUAT MH15-AN TOAN LAO DONG MH16-TO CHUC VA QUAN LY SAN XUAT MH17-THUC HANH AUTOCAD MH18-THUC HANH NGUOI CO BAN MH19-THUC HANH HAN CO BAN MH20-KY THUAT CHUNG VE O TO VA CONG NGHE SUA CHUA MH21-BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CƠ…
Vui lòng tải chương trình chi tiết nghề Điện công nghiệp tại đây: 6+2 MON HOC CHUNG CAO DANG NGHE MH07-AN TOAN DIEN MH08-MACH DIEN MH09-VE KY THUAT MH10-VE DIEN MH11-VAT LIEU DIEN MH12-KHI CU DIEN MH13-DIEN TU CO BAN MH14-KY THUAT NGUOI MH15-DIEU KHIEN DIEN KHI NEN MH16-DO LUONG DIEN MH17-MAY DIEN 1 MH18-MAY DIEN 2 MH19-CUNG CAP DIEN MH20-TRANG BI DIEN 1 MH21-TRANG BI DIEN 2 MH22-KY THUAT XUNG SO MH23-TO CHUC SAN XUAT MH24-KY THUAT CAM BIEN MH25-PLC CO BAN MH26-TRUYEN DONG DIEN MH27-DIEN TU CONG SUAT MH28-PLC NANG CAO MH29-THUC TAP TOT NGHIEP
Vui lòng tải Chương trình chi tiết nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí tại đây: [Download here]
Vui lòng tải Chương trình chi tiết nghề Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp tại đây. Download here
Vui lòng tải Chương trình chi tiết nghề Điện tử công nghiệp tại đây. Download here
Page 1 of 2