Cao đẳng

Vui lòng tải chương trình chi tiết nghề Cắt gọt kim loại tại đây: 6+2 MON HOC CHUNG CAO DANG NGHE MH07-VE KY THUAT MH08-AUTOCAD MH09-CO LY THUYET MH10-SUC BEN VAT LIEU MH11-DUNG SAI, DO LUONG KY THUAT MH12-VAT LIEU CO KHI MH13-NGUYEN LY, CHI TIET MAY MH14-KY THUAT DIEN MH15-KY THUAT AN TOAN, MOI TRUONG MH16-QUAN TRI DOANH NGHIEP MH17-NGUOI CO BAN MH18-NGUYEN LY CAT MH19-MAY CAT VA MAY DIEU KHIEN THEO CHUONG TRINH SO MH20-DO GA MH21-CONG NGHE CHE TAO MAY MH22-TIEN TRU NGAN, TRU BAC, TIEN TRU DAI MH23-TIEN RANH, CAT DUT MH24-TIEN LO MH25-KHOET, DAO LO…
Vui lòng tải chương trình chi tiết nghề Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí tại đây: 6+2 MON HOC CHUNG CAO DANG NGHE MH07-VE KY THUAT MH08-VAT LIEU CO KHI MH09-CO KY THUAT MH10-AUTOCAD MH11-DUNG SAI LAP GHEP VA DO LUONG KT MH12-CONG NGHE KIM LOAI MH13-THIET BI CO KHI DAI CUONG MH14-KY THUAT DIEN MH15-KY THUAT DIEN TU MH16-KY THUAT DO LUONG VA CAM BIEN MH17-TRANG BI DIEN TRONG CAC THIET BI CO KHI MH18-HE THONG TRUYEN DAN THUY LUC - KHI NEN MH19-KTATLD VA MOI TRUONG CONG NGHIEP MH20-TO CHUC QUAN LY BAO TRI MH21-THUC TAP…
Vui lòng tải chương trình chi tiết nghề Công nghệ ô tô (Cơ khí động lực) tại đây: 6+2 MON HOC CHUNG CAO DANG NGHE MH07-DIEN KY THUAT MH08-DIEN TU CO BAN MH09-CO UNG DUNG MH10-VAT LIEU HOC MH11-DUNG SAI LAP GHEP VA DO LUONG KY THUAT MH12-VE KY THUAT MH13-CONG NGHE KHI NEN,THUY LUC UNG DUNG MH14-NHIET KY THUAT MH15-AN TOAN LAO DONG MH16-TO CHUC VA QUAN LY SAN XUAT MH17-THUC HANH AUTOCAD MH18-THUC HANH NGUOI CO BAN MH19-THUC HANH HAN CO BAN MH20-KY THUAT CHUNG VE O TO VA CONG NGHE SUA CHUA MH21-BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CƠ…
Page 1 of 3