Biểu mẫu

Bieu mau (1 den 7) cho HSSV theo Quy che dao tao 09 [Download here] Bieu mau (tu 8 den 14) cho Nha giao va Khoa-quan ly dao tao theo Quy che 09 [Download here]
Biểu mẫu hoạt động dạy và học 2017 [Download here]
Mẫu 1 - Kế hoạch kiểm tra kết thúc Môn học, Mô đun [Download here]
Mẫu đề xuất tổ chức mở lớp học lại [Download here]

Biên bản coi thi tốt nghiệp

Thứ sáu, 11 Tháng 7 2014 00:00
Biên bản coi thi tốt nghiệp [Download here]
Biên bản Coi kiểm tra kết thúc Môn học - Môđun [Download here]