Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

              SỞ LAO ĐỘNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                               TP. HỒ CHÍ MINH                          Số :  36B    /TB-CĐN       TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7  năm 2014                                THÔNG BÁO Về việc hướng dẫn thủ tục thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên Năm học 2013 – 2014   Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP  ngày 14 tháng 5 năm 2010…

Function and Mission of Student Affair Office

Thứ hai, 30 Tháng 6 2014 00:00
a) Functions: - To carry out policies of Communist Party of Vietnam and Vietnam Law, regulations of MOLISA to solve student affairs; undertake appropriate measures to discipline and ensure fairness, openness, transparency and democracy for student affairs; to ensure rights and obligation for students- To manage students affairs, and focus on the quality of political education, ethics and lifestyle for students. To provide students with necessary information of the college; to grasp of students' feelings, aspirations and timely resolve student affairs. - To collaborate with Ho Chi Minh Communist Youth Union to solve student problems. b) Missions: + Administration work:…