Tổ Bộ môn Ngoại ngữ

a) Chức năng: - Tổ Ngoại ngữ là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trườngtrực tiếp thực hiện các công tác - trực tiếp tham gia giảng dạy - nghiên cứu khoa học. b) Nhiệm vụ: - Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy - Tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình - Kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường. - Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc khoa, tổ bộ môn theo phân cấp của Hiệu trưởng. - Quản lý…